Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Tiếp vĩ ngữ - hậu tố

Go down

Tiếp vĩ ngữ - hậu tố

Bài gửi  admin on Sat Oct 30, 2010 8:15 am

 -able: có thể, có thể được (thành lập adjective) [abolishable, acceptable, attractable, drinkable, eatable, livable, lovable…]
 -ade: giá tiền, cước phí (thành lập noun) [lemonade, orangeade…]
 -age: giá tiền, cước phí (thành lập noun) [cartage, haulage, postage…]
 -age: nhóm, tổng số (thành lập noun) [baggage, outage, tonnage, trackage…]
 -age: hành động, sự việc (thành lập noun) [breakage, cartage, driftage, marriage, stoppage…]
 -al = -ial = -ic = -ical: thuộc về (thành lập adjective) [disciplinal, electronic, facial, financial, geologic, governmental, professional, romantic, scenical…]
 -an = -ean = -ian: thuộc về (thành lập adjective) [african, American, Anglican, European…]
 -an = -ean = -ian: thành viên, phần tử (thành lập noun) [academician, American, Cuban, electrician, European, Hanoian, musician…]
 -ance = -ancy = -ency: tính cách, tình trạng (thành lập noun) [avoidance, brilliancy, cartomancy, clemency, consistency, decency, expectance, frequency, maintenance…]
 -ant = -ent: người tác động, người thực hiện (thành lập noun) [agent, assistant, claimant, immigrant, inhabitant, servant, student…]
 -ar: thuộc về, trông giống như (thành lập adjective) [angular, lunar, solar, spicular, tubercular…]
 -ar = -er = -or: người làm, người thực hiện (thành lập noun) [accuser, beggar, commissar, driver, elector, leader, translator…]
 -ard = -art: mạnh, có cường độ lớn (thành lập noun) [braggart, coward, drunkard, dullart…]
 -arian: người tin, người theo, người ủng hộ (thành lập noun và adjective) [disciplinarian, humanitarian, necessitarian, latitudinarian…]
 -ary: người được kí thác công việc (thành lập noun) [actuary, auxiliary, functionary, intermediary, secretary…]
 -ary: thuộc về, có sự liên quan đến (thành lập adjective) [alimentary, biliary, disciplinary, evolutionary, military, voluptuary…]
 -ate: cơ quan, văn phòng, chức năng (thành lập noun) [confederate, consulate, electorate, episcopate, magistrate, senate…]
 -ate: làm cho, trở nên (thành lập verb) [actuate, agitate, automate, calibrate, complicate, emaciate, equiponderate, fascinate, segregate…]
 -ation = -tion: hành động, sự việc, tình trạng (thành lập noun) [attenuation, communication, conception, decoration, decoration, deformation, determination, discontinuation, emaciation, examination, imagination, notification…]
 -ative: liên quan đến, có quan hệ với (thành lập adjective) [affirmative, authoritative, cogitative, discriminative, exclamative, imitative, imputative, inspirative, meliorative, qualitative, quantitative…]
 -ative: hướng về, hướng tới (thành lập adjective) [imbricative, ruminative, talkative…]
 -cide: sự giết, việc diệt (thành lập noun) [fungicide, genocide, insecticide, patricide, suicide…]
 -cle = -cule: nhỏ (thành lập noun) [animalcule, corpuscle, molecule, particle…]
 -cy = -acy: cấp bậc, văn phòng (thành lập noun) [captaincy, colonelcy, delegacy, democracy, stratocracy…]
 -cy = -acy: tính cách, tình trạng (thành lập noun) [accuracy, brankruptcy, degeneracy, delicacy, immaculacy, impermanency, inaccuracy, inadequacy, indelicacy…]
 -dom: lãnh thổ, tình trạng, tính cách (thành lập noun) [boredom, freedom. Earldom, kingdom, wisdom…]
 -ee: người lãnh, nhận (thành lập noun) [addressee, adoptee, assignee, conferee, employee, grantee, interviewee, patentee, trainee…]
 -eer: người làm ra, người đưa ra (thành lập noun) [electioneer, engineer, pioneer, seer, volunteer…]
 -en: làm bằng (thành lập adjective) [ashen, earthen, golden, silken, wooden…]
 -en: làm thành, trở nên (thành lập verb) [blacken, heighten, harden, lengthen, sharpen, soften, steepen, strengthen, sweeten…]
 -ern: thuộc về (dung cho phương hướng) (thành lập adjective và noun) [eastern, northern…]
 -ery: nơi làm việc, nơi sản xuất (thành lập noun) [bakery, cannery, finery, hatchery, knavery, nunnery, pottery…]
 -ery: công việc, nghề nghiệp (thành lập noun) [cookery, cutlery, fishery, grocery, pottery…]
 -ery: tính chất, tình trạng (thành lập noun) [foolery, prudery, slavery, snobbery, trickery, trickery…]
 -ese: quê hương, quê quán, ngôn ngữ (thành lập noun) [Chinese, Japanese…]
 -ese: văn phong, lối viết văn (thành lập noun) [journalese, officialese…]
 -esque: kiểu, loại, giống như (thành lập noun và adjective) [arabesque, picturesque, statuesque…]
-ess: nữ, giống cái (thành lập noun) [countess, dictatress, directress, heiress, hostess, lioness, stewardess…]
 -eth: số thứ tự (đặt sau một nguyên âm, thành lập adjective và noun) [ninetieth, thirtieth, twentieth…]
 -ette: nhỏ (thành lập noun) [cigarette, kitchenette, statuette…]
 -ette: nữ, giống cái (thành lập noun) [coquette, farmerette, suffragette, usherette…]
 -ette: vật mô phỏng, đồ giả (thành lập noun) [flannelette, leatherette…]
 -ey: như, có vẻ như, đặc điểm (thành lập adjective) [clayey, homey…]
 -ferous: chứa đựng, truyền, chuyển (thành lập adjective) [auriferous, carboniferous, coniferous, metalliferous, pestiferous…]
 -fic: làm cho, làm ra (thành lập adjective) [colorific, felicific, pacific, prolific, soporific…]
 -fication: hành động, tình trạng (thành lập noun) [falsification, deification, pacification, purification, reification…]
 -fid: chia ra, phân ra (thành lập adjective) [bifid, muftifid, sexifid, trifid…]
 -fold: phần (thành lập adjective và adverb) [fivefold, fourfold, hundredfold, manifold…]
 -form: hình, hình dáng (thành lập adjective) [conifrom, coralliform, cruciform, falciform, multiform, oviform, triform, uniform…]
 -ful: tính chất (thành lập adjective) [awful, beautiful, careful, shameful, thoughtful…]
 -ful: đầy, nhiều (thành lập adjective và noun) [colorful, cupful, handful, mouthful, roomful, spoonful…]
 -ful: có khuynh hướng (thành lập adjective) [eventful, grateful, harmful…]
 -fy = -ify: làm thành, trở nên (thành lập verb) [beautify, clarify, dandify, intensify, liquefy, magnify, simplify, solidify…]
 -gon: góc, cạnh (thành lập noun) [decagon, pentagon, polygon…]
 -gram: chữ, từ, hình ảnh (thành lập noun) [cablegram, diagram, epigram, monogram, telegram…]
 -graph: chữ, từ, hình ảnh, phương pháp, máy ghi tiếng (thành lập noun) [autograph, lithograph, monograph, phonograph, photograph, phraseograph, telegraph…]
 -hood: tình trạng, trạng thái (thành lập noun) [boyhood, fatherhood, girlhood, husbandhood, likelihood, manhood, monkhood, neighbourhood, sisterhood…]
 -ible: có thể được (thành lập adjective) [credible, legible, perfectible, reducible, visible…]
 -ice: tính cách (thành lập noun) [avarice, justice, malice, prejudice…]
 -ics: môn học, phương pháp (thành lập noun) [acrobatics, electronics, ethics, mechanics, phonics, physics, tactics…]
 -ie = -et = -let = -ling: nhỏ (thành lập noun) [birdie, booklet, cookie, doggie, duckling, lassie, princelet, streamlet, wavelet…]
 -ile: có thể được (thành lập adjective) [contractile, docile, ductile, extensile, facile, fertile, fragile, tensile, volatile…]
 -ine: giống như, tính chất (thành lập adjective) [asinine, coralline, crystalline, equine, feline, marine…]
 -ing: hành động, kết quả, sản phẩm (thành lập noun) [drawing, dripping, painting, thinking, trimming…]
 -ion: tình trạng, trạng thái (thành lập noun) [communion, opinion, suspicion, union…]
 -ious: đầy, nhiều (thành lập adjective) [commodious, compendious, conscientious, contentious, ferocious, prodigious…]
 -ise = -ize: hóa, làm trở nên (thành lập verb) [Americanize, civilize, colonize, crystallize, economize, democratize, idolize, legalize, materialize, mobilize, nationalize, oxidize, patronize, philosophize, stigmatize, systemize, theorize, tyrannize, unionize…]
 -ish: thuộc về, quốc tịch, dân tộc, ngôn ngữ (thành lập adjective và noun) [British, Danish, English, Finnish, Spanish, Turkish…]
 -ish: giống như, có khuynh hướng (thành lập adjective) [babyish, buckish, cattish, mulish, thievish…]
 -ish: hơi hơi, gọi là (thành lập adjective) [coolish, dampish, oldish, prettyish, reddish, sweetish…]
 -ish: độ chừng (thành lập adjective) [eightyish, fortyish…]
 -ism: tình trạng, trạng thái (thành lập noun) [baptism, criticism, didacticsm, heathenism…]
 -ism: chủ nghĩa, học thuyết (thành lập noun) [capitalism, collectivism, colonialism, communism, conceptualism, conservatism, Darwinism, defeatism, democratism, dynamism, pluralism, socialism…]
-ist: người làm ra (thành lập noun) [capitalist, caricaturist, contrabandist, moralist, tourist, vocalist…]
 -ite: người, người theo, môn đệ, người ủng hộ (thành lập noun) [Israelite, labourite…]
 -itis: bệnh do viêm (thành lập noun) [appendicitis, bronchitis, osteoarthritis, tonsillitis…]
 -itis: sự say mê (thành lập noun) [golfitis, jazzitis, telephonitis…]
 -ity: trạng thái, đặt tính (thành lập noun) [absurdity, activity, brutality, civility, cordiality, hostility, jollity, Latinity, sincerity…]
 -ive: tính chất (thành lập adjective) [constructive, defensive, impeditive, imperative, retaliative…]
 -kin: nhỏ (thành lập noun) [catkin, lambkin, minikin…]
 -less: không có (thành lập adjective) [ceaseless, childless, countless, dauntless, fadeless, homeless, numberless, peerless, resistless, witless…]
 -like: giống như (thành lập adjective) [childlike, homelike, husbandlike, lifelike, wolflike, womanlike…]
 -logy: môn học (thành lập noun) [criminology, demonology, geology, physiology, psychology, sociology, statisology…]
 -ly: thể cách (thành lập adverb) [badly, barely, beautifully, carefully, gladly, gradually, slowly…]
 -ly: giống như (thành lập adjective) [brotherly, fatherly, manly, queenly, saintly…]
 -lysis: sự phân tích, sự phân hủy (thành lập noun) [analysis, autolysis, electrolysis, psychoanalysis…]
 -lytic: thuộc về (thành lập adjective) [analytic, electrolytic, paralytic…]
 -ment: sự việc, hành động (thành lập noun) [amazement, commencement, defacement, development, effacement, enjoyment, embellishment, government, management…]
 -metry: môn học, phương pháp (thành lập noun) [anthropometry, biometry, chronometry, geometry, photometry, trigonometry…]
 -most: nhất, cùng (thành lập adjective) [foremost, headmost, inmost, topmost, utmost…]
 -ness: tình trạng, hành động (thành lập noun) [carefulness, darkness, goodness, kindness, obligingness, preparedness, purposefulness, utterness…]
 -nomy: môn học, phương pháp, sự phân loại (thành lập noun) [agronomy, astronomy, economy, physiognomy, taxonomy…]
 -oid: giống, giống như, như nhau (thành lập adjective và noun) [anthropoid, cuboid, rhomboid…]
 -onym: từ, tên (thành lập noun) [acronym, antonym, homonym, pseudonym…]
 -ory: nơi chốn dành cho công việc (thành lập noun) [crematory, dormitory, observatory, purgatory..]
 -ory: nhiệm vụ, có khuynh hướng (thành lập noun và adjective) [compulsory, conciliatory, contributory, declaratory, directory, justificatory…]
 -ose: đầy, có nhiều, giống như (thành lập adjective) [jocose, otiose, schistose, verbose…]
 -ous: đầy, nhiều (thành lập adjective) [amorous, clamorous, garrulous, glamorous, glorious, joyous, ferilous…]
 -ous: tính chất (thành lập adjective) [blasphemous, circuitous, dangerous, frivolous, generous, idolatrous, nervous, parsimonious, poisonous, wondrous, zealous…]
 -pathy: cảm giác (thành lập noun) [antipathy, empathy, sympathy, telepathy…]
 -phone: âm thanh (thành lập noun và verb) [megaphone, radiophone, telephone, xylophone…]
 -proof: chống lại, bảo vệ (thành lập adjective) [bombproof, fireproof, soundproof, waterproof…]
 -ry: nghề nghiệp, công việc, môn học (thành lập noun) [chemistry, dentistry, history, heraldry, husbandry…]
 -ry: tập hợp, tập thể (thành lập noun) [jewelry, peasantry, penitentiary, tenantry…]
 -scope: dụng cụ để nhìn hoặc quan sát (thành lập noun) [microscope, periscope, stereoscope, telescope…]
 -sect: cắt ra, chia ra (thành lập verb) [bisect, intersect, trisect…]
 -ship: nghề nghiệp, chức vụ, tài năng (thành lập noun) [authorship, captainship, championship, clerkship, dictatorship, generalship, governorship, horsemanship, librarianship, professorship, sportsmanship, statesmanship, stewardship…]
 -ship: tình trạng, trạng thái (thành lập noun) [comradeship, cousinship, friendship, kinship, penmanship, scholarship, sonship…]
 -sion = -xion: hành động, sự việc, tình trạng (thành lập noun) [compulsion, confusion, diffusion, dissuasion, effluxion, inflexion, prevision…]
 -soever: bất cứ, tất cả (thành lập adjective, adverb và pronoun) [howsoever, whatsoever, whatsoever, whensoever, wheresoever, whosoever…]
 -some: có khuynh hướng (thành lập adjective) [awesome, burdensome, frolicsome, handsome, lonesome, meddlesome, quarrelsome, tiresome, troublesome…]
 -some: tập thể, tập hợp (thành lập noun) [foursome, threesome, twosome…]
 -sophy: môn học, tư tưởng (thành lập noun) [philosophy, theosophy…]
 -ster: người làm, người thực hiện (thành lập noun) [fibster, gamester, gangster, punster, rhymester, roadster, songster, trickster…]
 -teen: số đếm từ 30 đến 90 (thành lập adjective và noun)
 -th: tình trạng, trạng thái, tính chất (thành lập noun) [depth, length, warmth, width…]
 -th: số thứ tự (thành lập adjective và noun)
 -tude: tính cách, tình trạng (thành lập noun) [finitude, fortitude, latitude, magnitude…]
 -ty: tình trạng, trạng thái, đặc tính (thành lập noun) [enmity, sovereignty, surety, unity…]
 -ty: từng nhóm mười (thành lập adjective và noun) [fifty, forty…]
 -ure: hành động, sự việc, nhiệm vụ (thành lập noun) [capture, enclosure, exposure, failure, legislature, leisure, pleasure, pressure…]
 -ward = -wards: vị trí, phương hướng (thành lập adverb) [backward, afterward, earthward, heavenward, onward, riverward, seaward, upward…]
 -ways: vị trí, phương hướng (thành lập adverb) [edgeways, flatways, lengthways, sideways…]
 -ways: thể cách (thành lập adverb) [anyways, noways…]
 -wise: vị trí, phương hướng (thành lập adverb) [clockwise, lengthwise, sidewise, slantwise…]
 -wise: thể cách (thành lập adverb) [slantwise, likewise…]
 -y: đầy, nhiều, gồm có, sức chứa đựng (thành lập adjective) [airy, cloudy, dewy, icy, juicy, salty, steepy, watery, windy…]
 -y: có khuynh hướng (thành lập adjective) [chatty, dreamy, fidgety, sleepy…]
 -y: tình trạng, sự việc, hành động (thành lập noun) [delivery, entreaty, infamy, inquiry, intimacy, jealousy…]

---THE END---


admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết