Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

10 đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010-11 ,bài này chôm của baykt98

Go down

10 đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010-11 ,bài này chôm của baykt98

Bài gửi  baykt98 on Sat Jun 04, 2011 2:17 am

TRƯỜNG THCS ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2010-2011
Thời gian: 45 phút
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . .
I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn
Mã đề: 276

Câu 1. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.
A. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại B. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại
C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại D. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại
Câu 2. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm :
A. .14 điều B. 12 điều C. 15 điều D. 13 điều
Câu 3. Đối tượng phải phổ cập THCS là:
A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi
C. Trẻ em đang học ở trường THCS D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học
Câu 4. Bằng tốt nghiệp THCS do:
A. Chủ tịch UBND tỉnh cấp B. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp
C. Trưởng phòng GD&ĐT cấp D. Giám đốc sở GD&ĐT cấp
Câu 5. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của:
A. Chủ tịch UBND cấp tỉnh B. Trưởng phòng GD&ĐT
C. Hội đồng nhân dân cấp huyện D. Chủ tịch UBND cấp huyện
Câu 6. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm
A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày
B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày
C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày
D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày
Câu 7. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do:
A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số B. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ
C. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra D. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ
Câu 8. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày:
A. 1/5/2008 B. 1/5/2010 C. 1/5/2007 D. 1/5/2009
Câu 9. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K
ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt
Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại
A. Giỏi B. Trung Bình C. Khá D. Yếu
Câu 10. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn
A. Chất lượng giáo dục B. Cơ sở vật chất và thiết bị
C. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên D. Tổ chức nhà trường
Câu 11. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
A. 4 năm B. 1 năm C. 5 năm D. 3 năm
Câu 12. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có:
A. 4 tiêu chuẩn B. 5 tiêu chuẩn C. 6 tiêu chuẩn D. 3 tiêu chuẩn
Câu 13. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó.
A. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm B. Phải ở lại lớp
C.Được lên lớp thẳng D. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình
Câu 14. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5
+TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2
Giờ dạy này được xếp loại:
A. Trung bình B. Yếu C. Khá D. Giỏi
Câu 15. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:
A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được xác định
ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
A.


ĐTBmhk = ĐKTtx + 3 x ĐKTđk + 2 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
B.ĐTBmhk = ĐKTtx + ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
C.


ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
3
D.II/TỰ LUẬN(12 ĐIỂM)
Câu1:Anh(chị) hãy trình bày tiêu chuẩn và cách xếp loại giờ dạy bậc trung học theo hướng dẫn 10227 /THPT của Bộ GD&ĐT?(10 điểm)
Câu2:Nêu cách khởi động Powerpoint 2003 từ nút start (2 điểm)

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TRƯỜNG THCS ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2010-2011
Thời gian: 45 phút
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . .
I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn
Mã đề: 310

Câu 1. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
A. 4 năm B. 1 năm C. 3 năm D. 5 năm
Câu 2. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của:
A. Chủ tịch UBND cấp huyện B. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
C. Trưởng phòng GD&ĐT D. Hội đồng nhân dân cấp huyện
Câu 3. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do:
A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số
B. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ
C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ D. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra
Câu 4. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày:
A. 1/5/2009 B. 1/5/2007 C. 1/5/2008 D. 1/5/2010
Câu 5. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm :
A. 12 điều B. 15 điều C. 14 điều D. 13 điều
Câu 6. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm
A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày
B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày
C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày
D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày
Câu 7. Bằng tốt nghiệp THCS do:
A. Giám đốc sở GD&ĐT cấp B. Chủ tịch UBND tỉnh cấp
C. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp D. Trưởng phòng GD&ĐT cấp
Câu 8. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5
+TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2
Giờ dạy này được xếp loại:
A. Trung bình B. Yếu C. Giỏi D. Khá
Câu 9. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn
A. Tổ chức nhà trường B. Chất lượng giáo dục
C. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên D. Cơ sở vật chất và thiết bị
Câu 10. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có:
A. 6 tiêu chuẩn B. 5 tiêu chuẩn C. 3 tiêu chuẩn D. 4 tiêu chuẩn
Câu 11. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K
ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt
Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại
A. Giỏi B. Khá C. Trung Bình D. Yếu
Câu 12. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.
A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại B. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại
C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại
Câu 13. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó.
A.Được lên lớp thẳng B. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình
C. Phải ở lại lớp D. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm
Câu 14. Đối tượng phải phổ cập THCS là:
A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi
C. Trẻ em đang học ở trường THCS D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi
Câu 15. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:
A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được xác định
ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
A.


ĐTBmhk = ĐKTtx + 3 x ĐKTđk + 2 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
B.ĐTBmhk = ĐKTtx + ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
C.


D.
ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
3
II/TỰ LUẬN(12 ĐIỂM)
Câu1:Anh(chị) hãy trình bày tiêu chuẩn và cách xếp loại giờ dạy bậc trung học theo hướng dẫn 10227 /THPT của Bộ GD&ĐT?(10 điểm)
Câu2:Nêu cách khởi động Powerpoint 2003 từ nút start (2 điểm)

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Được sửa bởi baykt98 ngày Sat Nov 10, 2012 7:45 am; sửa lần 2.
avatar
baykt98

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 20/02/2010
Đến từ : THCS An Qui

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: 10 đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2010-11 ,bài này chôm của baykt98

Bài gửi  manh1962 on Thu Aug 25, 2011 4:49 am

baykt98 đã viết:TRƯỜNG THCS ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2010-2011
Thời gian: 45 phút
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . .
I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn
Mã đề: 276

Câu 1. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.
A. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại B. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại
C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại D. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại
Câu 2. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm :
A. .14 điều B. 12 điều C. 15 điều D. 13 điều
Câu 3. Đối tượng phải phổ cập THCS là:
A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi
C. Trẻ em đang học ở trường THCS D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học
Câu 4. Bằng tốt nghiệp THCS do:
A. Chủ tịch UBND tỉnh cấp B. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp
C. Trưởng phòng GD&ĐT cấp D. Giám đốc sở GD&ĐT cấp
Câu 5. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của:
A. Chủ tịch UBND cấp tỉnh B. Trưởng phòng GD&ĐT
C. Hội đồng nhân dân cấp huyện D. Chủ tịch UBND cấp huyện
Câu 6. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm
A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày
B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày
C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày
D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày
Câu 7. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do:
A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số B. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ
C. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra D. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ
Câu 8. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày:
A. 1/5/2008 B. 1/5/2010 C. 1/5/2007 D. 1/5/2009
Câu 9. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K
ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt
Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại
A. Giỏi B. Trung Bình C. Khá D. Yếu
Câu 10. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn
A. Chất lượng giáo dục B. Cơ sở vật chất và thiết bị
C. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên D. Tổ chức nhà trường
Câu 11. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
A. 4 năm B. 1 năm C. 5 năm D. 3 năm
Câu 12. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có:
A. 4 tiêu chuẩn B. 5 tiêu chuẩn C. 6 tiêu chuẩn D. 3 tiêu chuẩn
Câu 13. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó.
A. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm B. Phải ở lại lớp
C.Được lên lớp thẳng D. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình
Câu 14. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5
+TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2
Giờ dạy này được xếp loại:
A. Trung bình B. Yếu C. Khá D. Giỏi
Câu 15. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:
A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được xác định
ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
A.


ĐTBmhk = ĐKTtx + 3 x ĐKTđk + 2 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
B.ĐTBmhk = ĐKTtx + ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
C.


ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
3
D.II/TỰ LUẬN(12 ĐIỂM)
Câu1:Anh(chị) hãy trình bày tiêu chuẩn và cách xếp loại giờ dạy bậc trung học theo hướng dẫn 10227 /THPT của Bộ GD&ĐT?(10 điểm)
Câu2:Nêu cách khởi động Powerpoint 2003 từ nút start (2 điểm)

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TRƯỜNG THCS ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2010-2011
Thời gian: 45 phút
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .TỔ . . .
I/TRẮC NGHIỆM:(8ĐIỂM):Chọn ý đúng nhất trong mỗi câu và khoanh tròn chữ cái đứng trước ý được chọn
Mã đề: 310

Câu 1. Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là:
A. 4 năm B. 1 năm C. 3 năm D. 5 năm
Câu 2. Thẩm quyền thành lập ,đình chỉ hoạt động ,sát nhập,chia tách,giải thể trường THCS là của:
A. Chủ tịch UBND cấp huyện B. Chủ tịch UBND cấp tỉnh
C. Trưởng phòng GD&ĐT D. Hội đồng nhân dân cấp huyện
Câu 3. Theo điều lệ trường trung học hiện hành thì mỗi tổ chuyên môn có một tổ trưởng ,do:
A. Tập thể BGH biểu quyết tín nhiệm theo đa số
B. Tập thể giáo viên trong tổ bầu ra và hiệu trưởng giao nhiệm vụ
C. Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ D. Hội đồng thi đua nhà trường bầu ra
Câu 4. Theo nghị định 28 của CP mức lương tối thiểu 730000đồng/tháng mà hiện nay chúng ta đang hưởng được áp dụng từ ngày:
A. 1/5/2009 B. 1/5/2007 C. 1/5/2008 D. 1/5/2010
Câu 5. :Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) gồm :
A. 12 điều B. 15 điều C. 14 điều D. 13 điều
Câu 6. Theo điều lệ trường trung học hiện hành .Nếu một học sinh có lí do chính đáng thì giáo viên chủ nhiệm
A. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 1 ngày
B. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày
C. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 7 ngày
D. Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày
Câu 7. Bằng tốt nghiệp THCS do:
A. Giám đốc sở GD&ĐT cấp B. Chủ tịch UBND tỉnh cấp
C. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cấp D. Trưởng phòng GD&ĐT cấp
Câu 8. Sau khi dự giờ một giáo viên .Hiệu trưởng ghi điểm cho các tiêu chuẩn để đánh giá tiết dạy này như sau: +TC1:2 +TC2:1,5 +TC3:1,5 +TC4:2 +TC5:1,5
+TC6:1 +TC7:1.5 +TC8:1,5 +TC9:2 +TC10:2
Giờ dạy này được xếp loại:
A. Trung bình B. Yếu C. Giỏi D. Khá
Câu 9. Tiêu chuẩn 3 của trường trung học đạt chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn
A. Tổ chức nhà trường B. Chất lượng giáo dục
C. Cán bộ quản lí,giáo viên và nhân viên D. Cơ sở vật chất và thiết bị
Câu 10. Tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia có:
A. 6 tiêu chuẩn B. 5 tiêu chuẩn C. 3 tiêu chuẩn D. 4 tiêu chuẩn
Câu 11. Một học sinh cuối năm học đạt được kết quả học tập như sau:
Môn T Lý Hóa Sinh V Sử Địa TD AN MT Tin MT NN CD H K
ĐTB 8.5 8.2 7.9 8.0 7.5 9.0 7.9 6.4 9.5 9.0 9.8 9.7 8.0 9.0 Tốt
Theo quy chế 40/2006 học sinh này được xếp loại
A. Giỏi B. Khá C. Trung Bình D. Yếu
Câu 12. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT.Đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối học kỳ và cuối năm được xếp theo.
A. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 4 loại B. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 5 loại
C. Học lực có 5 loại;hạnh kiểm có 3 loại D. Học lực có 4 loại;hạnh kiểm có 5 loại
Câu 13. Theo quy chế 40/2006 của Bộ GD&ĐT, một học sinh nghỉ học 44 ngày trong một năm học, có hạnh kiểm và học lực cả năm xếp loại trung bình.Vậy học sinh đó.
A.Được lên lớp thẳng B. Phải thi lại các môn dưới điểm trung bình
C. Phải ở lại lớp D. Phải rèn luyện trong hè về mặt hạnh kiểm
Câu 14. Đối tượng phải phổ cập THCS là:
A. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,đã tốt nghiệp tiểu học B. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi
C. Trẻ em đang học ở trường THCS D. Trẻ em từ 11 tuổi đến 18 tuổi ,trừ tàn tật,chết,chuyển đi
Câu 15. Theo quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành ngày 26/2/2010 của Bộ GD&ĐT thì tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục về mặt học lực được quy định là:
A. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 25% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
B. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 35% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
C. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 30% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
D. Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, loại khá đạt từ 20% trở lên ,loại yếu, kém không quá 5%
Câu16: Theo quy chế 40 điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được xác định
ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
A.


ĐTBmhk = ĐKTtx + 3 x ĐKTđk + 2 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
B.ĐTBmhk = ĐKTtx + ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
Tổng các hệ số
C.


D.
ĐTBmhk = ĐKTtx + 2 x ĐKTđk + 3 x ĐKThk
–––––––––––––––––––––––––––
3
II/TỰ LUẬN(12 ĐIỂM)
Câu1:Anh(chị) hãy trình bày tiêu chuẩn và cách xếp loại giờ dạy bậc trung học theo hướng dẫn 10227 /THPT của Bộ GD&ĐT?(10 điểm)
Câu2:Nêu cách khởi động Powerpoint 2003 từ nút start (2 điểm)

BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

manh1962

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 25/08/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết