Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Kế hoạch phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Go down

Kế hoạch phòng chống tham nhũng đến năm 2020

Bài gửi  NguyenQuocNam on Wed Feb 09, 2011 8:13 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS Thị Trấn Thạnh Phú Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 23 /KH-THCS. Thạnh phú , ngày 06 tháng 11 năm 2010

KẾ HOẠCH
“ Về việc Tổ chức quán triệt và thực hiện Chiến lược Quốc gia
phòng chống tham nhũng đến năm 2020”
Thực hiện kế hoạch số 24/KH-PGD&ĐT ngày 11/10/2010 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thạnh phú về thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Trường THCS Thị trấn Thạnh phú xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Chiến lược phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CB-GV-NV trong đơn vị, đối với việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục.

- Ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn tham nhũng lãng phí trong đơn vị; đảm bảo mọi hoạt động trong đơn vị đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển cho giáo dục.

- Góp phần xây dựng nhà trường thật sự là môi trường sư phạm, đơn vị văn hoá.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của chính phủ và của ngành về công tác này.

- Gắn nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm , chống lãng phí với cuộc vận đông “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn, phong trào của ngành.

- Thöïc hieän ñaày ñuû caùc nhieäm vuï ñaõ ñeà ra, caùc bieän phaùp phaûi ñöôïc tieán haønh moät caùch ñoàng boä töø caùn boä quaûn lyù ñeán toaøn theå caùn boä giaùo vieân, coâng nhaân vieân nhaø tröôøng vaø phuï huynh, hoïc sinh.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác tuyên truyền phổ biến:

- Nhà trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể CB-GV-NV nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020, và kế hoạch thực hiện chiến lược phòng, chống tham nhũng của ngành gắn với cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở và các Đoàn thể trong hệ thống chính trị nhà trường tổ chức tuyên truyền về những nội dung cơ bản của chiến lược phòng chống tham nhũng.

- Đầu năm học gắn với việc triển khai nhiệm vụ năm học, phổ biến những chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng trong đơn vị để CB-GV-NV nắm vững, tự giác chấp hành thực hiện quy định, đồng thời phổ biến những văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Phát huy vai trò tổ chức Đoàn thể trong đơn vị, đặc biệt là hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CB-GV-NV; việc quản lý thu chi ngân sách và các nguồn thu ngoài ngân sách

- Triển khai các quy chế xét tốt nghiệp; tuyển sinh lớp 6 ; hồ sơ thủ tục nhập học; Chuyển trường; Cho điểm đánh giá xếp loại học sinh; các khoàn thu chi của nhà trường, của ban đại diện cha mẹ học sinh…

- Choáng laõng phí ngaøy coâng, giôø coâng, thöïc hieän toát cheá ñoä laøm vieäc cuûa Hieäu tröôûng, Phoù Hieäu tröôûng,khoâng phaân coâng luaân phieân nhau tröïc trong noäi boä BGH. Ñoàng thôøi, ñoäi nguõ lao ñoäng giaùn tieáp và giáo viên trực tiếp giảng dạy phaûi ñaûm baûo laøm vieäc ñuû 40 giôø/tuaàn.

- Quaûn lyù vaø söû duïng trang thieát bò, phöông tieän laøm vieäc đúng mục đích. Ñaëc bieät chuù yù vieäc baûo quaûn CSVC trang thieát bò daïy hoïc do Nhaø nöôùc vaø caùc nguoàn khaùc cấp.

- Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, gian lận trong lĩnh vực giáo dục ở đơn vị

2. Thực hiện các giải pháp của chiến lược:

2.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, ban hành văn bản và thực hiện các văn bản pháp luật:

- Phoøng choáng tham nhuõng:

-Toå chöùc vaø thaønh laäp caùc Hoäi ñoàng: xeùt thi ñua khen thöôûng, kæ luaät, xeùt Toát nghieäp, xeùt Tuyeån sinh, kieåm tra hoïc kì, kieåm tra noäi boä, thi giáo viên dạy giỏi, chấm SKKN …

- Coâng khai hoaù, minh baïch caùc nguoàn thu vaø chi taøi chính cuûa ñôn vò, keå caû nguoàn thu töø coâng taùc xaõ hoäi hoaù giaùo duïc. Coâng khai vieäc mua saém trang thieát bò, ñaàu tö xaây döïng, kinh phí hoäi họp , tiếp khách…

- Thöïc hieän nghieâm tuùc thể hiện tính coâng baèng, daân chuû trong vieäc phaân coâng CB-GV, nhaân vieân, cöû CB-GV taäp huaán, boài döôõng, ñi hoïc naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, ñieàu ñoäng, thuyeân chuyeån, ñeà baïc. . .

- Chuù troïng coâng vieäc giaûi quyeát ñôn thö khieáu naïi, toá caùo vaø coâng vieäc döï truø kinh phí, söû duïng kinh phí, quyeát toaùn kinh phí phaûi ñuùng muïc ñích coâng vieäc.

- Khoâng söû duïng caùc trang thieát bò vaên phoøng ñeå phuïc vuï vieäc rieâng cho caù nhaân.

- Quyết tâm không để xaûy ra tham nhuõng trong cô quan đñôn vòđđñôn vò kòp thời ngăn chặn khi có dấu hiệu sai phạm

- Thöïc haønh tieát kieäm choáng laõng phí:

- Thöïc hieän caùc qui ñònh ôû caùc lónh vöïc deã phaùt sinh laõng phí ñeå coù bieän phaùp khaéc phuïc nhö:

Thöïc hieän cheá ñoä qui ñònh veà : hoäi nghò, tieáp khaùch, söû duïng ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, vaên phoøng phaåm, mua saùch baùo. . .

Söû duïng hôïp lí vaø coù hieäu quaû ñoäi nguõ CB-GV nhaân vieân, phaùt huy heát khaû naêng cuûa ñoäi nguõ caùn boä quaûn lí, giaùo vieân vaø nhaân vieân.

Thöïc hieän nghieäm tuùc cheá ñoä laøm vieäc theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi ñoäi nguõ caùn boä quaûn lí, giaùo vieân tröïc tieáp giaûng daïy vaø nhaân vieân. Khoâng ñi treå, khoâng veà sôùm.

Quaûn lí vaø söû duïng coù hieäu quaû trang thieát bò phuïc vuï daïy vaø hoïc, phöông tieän laøm vieäc, CSVC baøn gheá baûng. . .

- Xaây döïng qui cheá chi tieâu noäi boä phuø hôïp hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng vaø theo qui ñònh cuûa ngaønh.

- Mua saém caùc trang thieát bò phuïc vuï coâng taùc quaûn lí vaø giaûng daïy ñuùng theo yeâu caàu söû duïng.

- Thu chi ngaân saùch ñuùng nguyeân taéc taøi chính.

- Không ñeå xaûy ra laõng phí trong đơn vị, kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

2.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi:

- Thủ trường đơn vị cùng với các bộ phận tổ chức trong đơn vị phân công, phân cấp, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận trong đơn vị; quy định chöùc trách của từng vị trí công tác; đánh giá chất lượng công tác các bộ phận, công chức đúng thực chất công bằng khách quan dân chủ.

- Ban hành các nội quy, quy chế của đơn vị đúng theo các văn bản quy định của nhà nước và các tiêu chí thi đua của đơn vị theo sự ñoàng thuaän của CB-GV-NV.

- Tổ chức triển khai công tác kê khai tài sản của cán bộ, đúng đối tượng và công khai các hoạt động giáo dục nhà trường hàng năm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục ngày 07/5/2009.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế theo thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ giáo dục và Bộ nội vụ. Thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp và giải quyết chế độ chính sách theo theo quy định của pháp luật

- Giải quyết việc khiếu nại, tố cáo trong đơn vị đúng theo quy định.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và hot động sư phạm của nhà giáo theo quy định của ngành.

2.3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng:

- Phát huy vai trò hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng và giám sát của Ban thanh tra nhân dân đơn vị.

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất trong việc thu, chi và sử dụng ngân sách, quản lý tài sản cơ sở vật chất thiết bị dạy học, phương tiện phục vụ quản lý, mua sắm trang thiết bị ,việc giải quyết các thủ tục hành chánh, nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, xét lên lớp, thi lại, khen thưởng, đánh giá xếp loại học sinh, CB-GV-NV, xét tốt nghiệp, tuyển sinh…

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết những bức xúc của CB-GV-NV đồng thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân một cách khách quan, chính xác, kịp thời, đúng trình tự và thủ tục; xử lý nghiêm những CB-GV-NV có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.

2.4. Phối hợp với các đoàn thể trong hệ thống chính trị nhà trường:

- Phối hợp cùng với Công đoàn, Chi đoàn cùng với ban thanh tra nhân dân và CB-GV-NV nêu cao tinh thần trách nhiệm giám sát mọi hoạt động của đơn vị việc thực hiện phòng chống tham nhũng.

- Động viên CB-GV-NV nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ công chức, viên chức.

- Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê phán kỷ luật những cá nhân bao che, thiếu tích cực, ngại đấu tranh hoặc thông tin thiếu trung thực đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Phoái hôïp vôùi Ban ngaønh coù lieân quan tieáp tuïc tuyeân truyeàn phoå bieán Luaät thöïc haønh tieát keäm, choáng laõng phí, Luaät phoøng choáng tham nhuõng, caùc Chæ thò cuûa UBND Tænh saâu roäng cho ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân coâng nhaân vieân trong toaøn tröôøng.

2- Thuû tröôûng ñôn vò phoái hôïp vôùi Coâng ñoaøn thöïc hieän nghieâm tuùc Qui cheá daân chuû ôû cô sôû; kieän toaøn vaø naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa Ban Thanh tra nhaân daân, taïo ñieàu kieän cho ban Thanh tra nhaân daân hoaït ñoäng hieäu quaû, ñuùng qui ñònh cuûa phaùp luaät.

3- Thuû tröôûng ñôn vò phoái hôïp vôùi Ñoaøn TNCS.HCM, thoâng qua hoaït ñoäng ngoaïi khoaù, tuyeân truyeàn giaùo duïc cho hoïc sinh yù thöùc tieát kieäm; giöõ gìn baûo veä taøi saûn coâng, yù thöùc trung thöïc vaø coù thaùi ñoä khoâng ñoàng tình vôùi bieåu hieän gian doái trong hoïc taäp, choáng cho ñöôïc beänh ngoài nhaàm lôùp.

4- Treân cô sôû phaùt huy keát quaû thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “Hai khoâng” cuûa toaøn ngaønh, tieáp tuïc toå chöùc cuoäc vaän ñoäng noùi khoâng vôùi vi phaïm ñaïo ñöùc nhaø giaùo; ñoàng thôøi gaén vôùi vieäc thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “ Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” vôùi phöông chaâm: “Moãi CBQL, Thaày, Coâ giaùo laø taám göông saùng cho hoïc sinh noi theo” khoâng chæ ôû tröôøng hoïc maø ngay caû trong sinh hoaït ôû ñòa baøn khu daân cö.

5- Taêng cöôøng coâng taùc thanh tra, kieåm tra; beân caïnh vieäc duy trì coâng taùc kieåm tra quaûn lyù taøi saûn, trong noäi dung thanh tra toaøn dieän cuûa ngaønh caàn thöïc hieän toát noäi dung thanh tra veà vieäc thöïc hieän nhieäm vuï thöïc haønh tieát kieäm choáng laõng phí, phoøng choáng tham nhuõng.

6-Tích cöïc xöû lyù kòp thôøi caùc tröôøng hôïp coù ñôn thö toá caùo caùn boä, giaùo vieân vi phaïm luaät Thöïc haønh tieát kieäm choáng laõng phí, Luaät Phoøng choáng tham nhuõng, Luaät Giao thoâng . . .

7- Kòp thôøi thoâng tin, phoå bieán göông ngöôøi toát cuûa tröôøng trong vieäc thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, phoøng choáng tham nhuõng.Ñôn vò coâng khai soá ñieän thoaïi cuûa nhaø tröôøng ñeå kòp thôøi tieáp nhaän yù kieán phaûn aùnh, toá caùo cuûa quaàn chuùng nhaân daân.

8- Ngoaøi vieäc thanh tra toaøn dieän, chuyeân moân ñònh kyø theo keá hoaïch naêm hoïc, Hieäu tröôûng seõ thanh tra ñoät xuaát ñoái vôùi caùc lôùp caùc noäi dung neâu treân.

9- Thöïc hieän toát caùc baùo caùo thaùng, chuyeân ñeà, ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa ngaønh ñaûm baûo ñuùng noäi dung, chính xaùc vaø kòp thôøi theo qui ñònh.

10. Thời gian thực hiện:

v Giai đoạn thứ nhất (Từ nay đến năm 2011):

- Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, nâng cao trách nhiệm tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, thực hiện công khai minh bạch các nguồn thu các khoản đóng góp. Và những nội dung khác theo chỉ đạo cấp trên.

- Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và xây dựng nhiệm vụ giải pháp cho giai đoạn sau.

v Giai đoạn thứ hai (Từ năm 2012 đến năm 2015):

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng trong đơn vị

- Sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đến năm 2015

v Giai đoạn thứ ba (Từ năm 2016 đến năm 2020):

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp có hiệu quả những giai đoạn trước và triển khai các giải pháp còn lại, đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược.

- Tổng kết thực hiện kế hoạch theo chỉ đạo.

11. Căn cứ nội dung kế hoạch này Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra. Hieäu trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo từng giai đoạn gửi về Ñaûng uûy -UBND Thò Traán vaø Phòng Giáo dục.&Ñaøo taïo Thaïnh phuù.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhân:

-PGD&ĐT ( ñeå b/c)

-ĐU;UBND Thò traán ( ñeå b/c)

-Đoàn thể ( để phối hợp ) Nguyeãn Quoác Nam

-HĐSP (thực hiện)

-Lưu VT- VP.

NguyenQuocNam

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 20/10/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết