Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

ĐIỀU LỆ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Go down

ĐIỀU LỆ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Bài gửi  admin on Sat Oct 30, 2010 9:24 am


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐIỀU LỆ
Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thườngxuyên
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21 /2010/TT-BGDĐT ngày 20 /7 /2010)




Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổthông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Hội thi) quy định: nội dung,hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hộithi; Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi.
2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạytrong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông,trường phổ thông có nhiều cấp học; giáo viên đang giảng dạy chương trình giáo dụcthường xuyên cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung làChương trình giáo dục thường xuyên) và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mụcđích và yêu cầu của Hội thi
Hội thi là một hoạt động chuyênmôn nghiệp vụ của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung họcphổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các trung tâm giáo dục thườngxuyên (sau đây gọi chung là các trường). Hội thi được tổ chức định kỳ, theo quymô từng cấp dưới sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục của địa phương và trungương.
1. Mục đích Hội thi
a) Tuyển chọn, công nhận và suytôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông, giáo viêndạy giỏi Chương trình giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên vàcán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thểhiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học;khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiệnChương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;
b) Góp phần triển khai các phongtrào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyệngiáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục pháthiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lựcphát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;
c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thựctrạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
2. Yêu cầu của Hội thi
a) Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy địnhtrong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;
b) Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trungthực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên họchỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
Điều 3. Các cấp tổ chức Hội thi
a) Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần;
b) Hội thi cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần đốivới giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở. Việc tổ chức hội thi đối vớigiáo viên giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở căncứ vào tình hình thực tế của từng địa phương;
c) Hội thi cấp tỉnh được tổ chức 4 năm một lần;
d) Liên hoan giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thôngvà giáo dục thường xuyên toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần.
Số lượng giáo viên dự thi mỗi Hộithi do trưởng ban tổ chức Hội thi quyết định căn cứ vào tình hình thực tế, điềukiện cơ sở vật chất và ngân sách của địa phương hàng năm.
Điều 4. Thờigian và địa điểm tổ chức Hội thi
a)Thời gian tổ chức Hội thi do hiệu trưởng hoặc giám đốc trung tâm giáo dục thườngxuyên (sau đây gọi chung là hiệu trưởng) (đối với cấp trường), trưởng phònggiáo dục và đào tạo (đối với cấp huyện), giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đốivới cấp tỉnh) quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khaitừ đầu năm học;
b) Địa điểm tổ chức thi giáo viêngiỏi các cấp do trưởng ban tổ chức Hội thi quyết định. Tuỳ thuộc vào điều kiệnđịa lý và số lượng giáo viên tham gia dự thi có thể chia thành các điểm thi, cụmthi nhỏ;
c) Liên hoan giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông vàgiáo dục thường xuyên toàn quốc sẽ có kế hoạch và những quy định tổ chức riêng.
Điều 5. Côngnhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi
Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêucầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo từng cấp quy địnhtại Điều 18 của Điều lệ này được công nhận là giáo viên dạy giỏi và được cấp giấychứng nhận của cơ quan tổ chức Hội thi.
Chương II
NỘI DUNG,HÌNH THỨC THI,
ĐỐI TƯỢNG VÀĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI
Điều 6. Nội dung và hình thức thigiáo viên dạy giỏi
1. Nội dung thi
a) Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiêncứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá trong thời gian 4 năm học gần nhấtnăm tổ chức Hội thi;
b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyênmôn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dụccủa cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặcnhững hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và cácnội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);
c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảngdạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2. Hình thức thi
a) Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi văn bản báocáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cókèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường hoặc của phòng giáo dụcvà đào tạo, sở giáo dục và đào tạo;
b) Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, hoặcthực hành (ví dụ sử dụng máy vi tính, sử dụng đồ dùng dạy học…). Thời gian thido Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. Nếu là thi viết, có thể bằng hình thứctự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết hợp cả 2 hình thức trên;
c) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiếthọc tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớphọc đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trongthời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.
Điều 7. Đốitượng và điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp
1. Cấp trường
a) Đối tượng:
Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếpgiảng dạy tại trường
b) Điều kiện:
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sángkiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đãtriển khai có hiệu quả, góp phần nângcao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩmnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã đượcnhà trường công nhận và xếp loại;
-Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời giantrực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; cónăng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồngnghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đối với giáo viên cáccấp học phổ thông ngoài các điều kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khátrở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng.
2. Cấp huyện
a)Đối tượng:
Tham dự Hội thi cấp huyện là giáo viên đang trực tiếp làmcông tác giảng dạy ở các trường học trên địa bàn huyện (quận, thị xã, thành phốtrực thuộc tỉnh) tổ chức Hội thi.
b)Điều kiện:
Giáoviên tham dự Hội thi cấp huyện ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáoviên tham gia Hội thi cấp trường còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạygiỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề. Mỗi trường được thành lập một độituyển tham gia cấp huyện, số thành viên đội tuyển do Ban tổ chức Hội thi cấphuyện quy định theo điều kiện từng năm.
3.Cấp tỉnh
a)Đối tượng:
Thamdự Hội thi cấp tỉnh là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở cáctrường học trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Hội thi.
b) Điều kiện:
Giáo viên tham dự Hội thi cấptỉnh ngoài việc phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện(đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên giảng dạyChương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở), cấp trường (đối vớigiáo viên trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy Chương trình giáo dục thườngxuyên cấp trung học phổ thông) còn phải có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạygiỏi cấp huyện 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối với giáo viên tiểu học, giáoviên trung học cơ sở, giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyêncấp trung học cơ sở) và cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối vớigiáo viên trung học phổ thông, giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thườngxuyên cấp trung học phổ thông).
Mỗi huyện (đối với giáo viên tiểuhọc, giáo viên trung học cơ sở, giáo viêngiảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở) và mỗi trường (đối với giáo viên trung học phổthông và giáo viên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung họcphổ thông) được thành lập một đội tuyển tham gia Hội thi cấp tỉnh, số thànhviên đội tuyển do Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh quy định theo điều kiện từng năm.
Chương III
THẨM QUYỀN TỔCHỨC HỘI THI,
BAN TỔ CHỨC,BAN THƯ KÝ VÀ GIÁM KHẢO HỘI THI
Điều 8. Hộithi cấp trường
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường do nhà trường tổchức. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thitheo các quy định của Điều lệ này, thông báo kế hoạch tổ chức đến giáo viên ítnhất 1 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi.
Điều 9. Hộithi cấp huyện
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện do phòng giáo dụcvà đào tạo tổ chức. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ban hành nội dung, kếhoạch tổ chức Hội thi theo các quy định của Điều lệ này. Kế hoạch tổ chức Hộithi phải được thông báo bằng văn bản đến các trường ít nhất là 1 tháng trướcthời điểm diễn ra Hội thi.
Điều 10. Hộithi cấp tỉnh
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấptỉnh do sở giáo dục và đào tạo tổ chức. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo banhành nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi theo các quy định của Điều lệ này. Kếhoạch tổ chức Hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến phòng giáo dục vàđào tạo (đối với giáo viên cấp tiểu học, giáo viên cấp trung học cơ sở, giáoviên giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở) và tớitrường (đối với giáo viên cấp trung học phổ thông và giáo viên giảng dạy Chươngtrình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) ít nhất là 2 tháng trướcthời điểm diễn ra Hội thi.
Điều 11.Liên hoan giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên toànquốc
Liên hoan giáo viên dạy giỏi các cấphọc phổ thông và giáo dục thường xuyên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉđạo tổ chức và được thực hiện theo các quy định tại Điều 3, Điều 4 của Điều lệnày.
Điều 12. Tổchức, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi
Thủ trưởng của đơn vị tổ chức Hội thi ra quyết địnhthành lập Ban Tổ chức.
1. Thành phần: Trưởng ban, phó trưởng ban và thànhviên.
a) Trưởng ban:
- Hội thi cấp trường: là hiệu trưởng hoặc phó hiệutrưởng phụ trách công tác chuyên môn được uỷ quyền;
- Hội thi cấp huyện: là trưởng phòng giáo dục và đàotạo hoặc phó trưởng phòng được uỷ quyền;
- Hội thi cấp tỉnh: là giám đốcsở giáo dục và đào tạo hoặc phó giám đốc được uỷ quyền.
b) Phó trưởng ban:
- Hội thi cấp trường: là phó hiệutrưởng hoặc thư ký hội đồng;
- Hội thi cấp huyện: là phó trưởng phòng giáo dục vàđào tạo hoặc cán bộ phụ trách chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách tổ chức;
- Hội thi cấp tỉnh: là phó giám đốc sở giáo dục và đàotạo hoặc trưởng phòng chuyên môn hoặc trưởng phòng tổ chức cán bộ.
c) Thành viên: là CBQLGD có kinh nghiệm, giáo viên cóuy tín, có năng lực, có trình độ chuyên môn tốt.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Tổ chức Hội thi
a) Tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hộithi theo quy định của Điều lệ này.
b) Xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi và gửithông báo đến các đơn vị tham gia Hội thi;
c) Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sởvật chất, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho Hội thi;
d) Soạn thảo chương trình hoạt động, nội quy và lịchthi;
đ) Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi;
e) Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho Hội thi, thựchiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo quy định và các nhiệm vụ khác liênquan.
Điều 13.Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi
1. Điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi, raquyết định thành lập Ban Đề thi, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và các tiểu ban. Cácban và tiểu ban làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Tổ chức.
2. Quyết định cơ cấu giải thưởng của Hội thi.
3. Quyết định tước bỏ quyền dự thi của giáo viên,quyền chấm thi của giám khảo nếu vi phạm những quy định trong Điều lệ Hội thi.
Điều 14. Thànhphần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội thi
1. Thành phần:
a) Trưởng Ban Thư ký: là một trong những thành viêncủa Ban Tổ chức Hội thi.
b) Thành viên: gồm thư ký tổng hợp và thư ký các tiểuban giám khảo.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Ban Thư ký là bộ phận thường trực, giữ mối liên hệvới các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo;
b) Giúp Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chuẩn bị các nộidung để tiến hành các cuộc họp Ban Tổ chức, các văn bản chỉ đạo và triển khaiHội thi;
c) Giới thiệu, đề xuất những người có đủ năng lực đểtham gia Ban Giám khảo và trình Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập Ban Giámkhảo;
d) Tổng hợp kết quả chấm thi, báo cáo Trưởng Ban Tổchức Hội thi;
đ) Giải quyết các yêu cầu chuyên môn;
e) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi;
g) Viết báo cáo tổng kết Hội thi.
Ban Thư ký phải tuân thủ các quy địnhvề bảo mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Điều 15. Thànhphần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám khảo Hội thi
1. Thành phần
a) Trưởng ban: là Trưởng Ban Tổ chức hoặc Phó Trưởng Bantổ chức Hội thi;
b) Phó trưởng ban;
c) Các tiểu ban: gồm các thành viên cùng lĩnh vực chuyênmôn, thực hiện việc đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 6 và Điều 7của Điều lệ này. Mỗi tiểu ban có một trưởng tiểu ban.
- Thành viên ban giám khảo là giáo viên các cấp học đãđược công nhận có năng lực xuất sắc trong hoạt động chuyên môn; có phẩm chấtđạo đức nghề nghiệp, có khả năng nhận xét, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, kếtquả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, bài thi kiểm tra năng lực, bài giảngcủa giáo viên; có thực tiễn, kinh nghiệm và đã đạt kết quả cao trong quản lý,giáo dục học sinh; có uy tín với đồng nghiệp;
- Thành viên ban giám khảo là giảng viên chính trở lêntrong các trường, khoa sư phạm đào tạo giáo viên cấp học tương ứng với Hội thi;
- Thành viên ban giám khảo là chuyên viên phụ tráchmôn học thuộc các phòng giáo dục và đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo.
2. Nhiệm vụ vàquyền hạn của các thành viên ban giám khảo
a) Đọc đánh giá sáng kiến kinhnghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, coi thi, chấm bài thikiểm tra năng lực theo lịch của Ban tổ chức;
b) Dự giờ, trao đổi, nhận xét, đánh giá bài giảng củagiáo viên;
3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Trưởng Ban Giám khảo
a) Chịu trách nhiệm tổ chức, theodõi, kiểm tra đôn đốc toàn bộ các hoạt động chấm thi;
b) Liên hệ thường xuyên với Trưởng Ban Tổ chức Hội thiđể giải quyết các vấn đề phát sinh;
c) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng tiểu ban
a) Điều khiển các hoạt động của tiểu ban theo quy định;
b) Liên hệ với Trưởng Ban Giám khảo để giải quyết cácvấn đề liên quan;
c) Theo dõi hoạt động của tiểu ban để phản ánh kịpthời và đề xuất với Trưởng Ban Giám khảo những kiến nghị và những điều chỉnhcần thiết về chuyên môn trong quá trình Hội thi;
d) Tổ chức cho các thành viên trong tiểu ban trao đổi,nhận xét đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạmứng dụng, bài thi kiểm tra năng lực, giờ dạy với giáo viên tham dự Hội thi.
Chương IV
TỔ CHỨC HỘI THI
Điều 16. Kếhoạch Hội thi, hồ sơ đăng ký dự thi
1. Kế hoạch Hội thi do cấp tổ chức Hội thi quy định,bao gồm:
a) Mục đích, yêu cầu của Hội thi;
b) Nội dung, hình thức thi;
c) Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi;
d) Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi;
đ) Những nội dung đánh giá bài thi kiểm tra năng lực,giờ dạy và sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngcủa giáo viên tham dự Hội thi;
e) Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi và cơ cấugiải thưởng của Hội thi.
2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các giáoviên đăng ký dự thi;
- Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dựHội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng);
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoahọc sư phạm ứng dụng của các giáo viên tham dự Hội thi.
3. Hồ sơ được gửi về Ban Tổ chứcHội thi theo quy định tại Chương III của Điều lệ này.
Điều 17. Tổchức thi và đánh giá các nội dung thi
1. Tổ chức thi
Ban Tổ chức sắp xếp thời gian tiến hành các nội dungthi, thông báo lịch thi cho các đơn vị tham gia, tạo điều kiện để giáo viên vàCBQLGD dự giờ thi giảng.
2. Đánh giá các nội dungthi
a) Sáng kiến kinh nghiệmhoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá theo thang điểm10 do trưởng ban tổ chức Hội thi quy định, được 2 giám khảo chấm độc lập;
Đối với các sáng kiếnkinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã được cơ quanquản lý giáo dục đồng cấp với cơ quan tổ chức Hội thi đánh giá xếp loại thì sẽsử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10theo quy định của trưởng ban tổ chức Hội thi.
b) Bài thi kiểm tra nănglực được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề.Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;
c) Bàithi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộhoặc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng cấp học. Mỗi bài thi giảng cótừ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.
Sau khi giáo viên hoànthành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và CBQLGD đểtrao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theoyêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rútkinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.
Điểm kết luận của mỗi nộidung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạtđược sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởngban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
Điều 18. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệugiáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh phải đạt các yêu cầu sau:
a) Sáng kiến kinh nghiệmhoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên;
b) Bài thi kiểm tra nănglực đạt từ 8 điểm trở lên;
c) Các bài thi giảng đạtloại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
Điều 19. Xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi
Việc xếp hạng các đoàntham dự Hội thi căn cứ vào điểm đạt được của các giáo viên dự thi và các yêu cầukhác do Ban tổ chức Hội thi quy định, được thông báo trước trong kế hoạch tổchức Hội thi.
Điều 20. Tổng kết và công bố kết quả Hội thi
1. Kếtquả Hội thi được công bố tại buổi tổng kết Hội thi và được gửi đến các đơn vịdự thi.
2. Báo cáo kết quả Hộithi về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Nội dung báo cáo gồm:
a) Đề bài thi kiểm tranăng lực sử dụng trong Hội thi;
b) Tên bài thi giảng vàngười thực hiện bài thi;
c) Nội dung và đánh giákết quả Hội thi;
d) Danh sách giáo viênđạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trong Hội thi;
đ) Danh sách khen thưởngcá nhân và đồng đội đạt giải của Hội thi.
Điều 21. Sử dụng kết quả Hội thi
1. Kết quả Hội thi là căncứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.
2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xemxét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.
3. Căn cứ điều kiện cụthể, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương quy địnhchế độ ưu đãi đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đối với tậpthể có nhiều thành tích trong Hội thi.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)





Nguyễn Vinh Hiển

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết