Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Hướng dãn kỹ năng chương trình Tiếng Anh lớp 9

Go down

Hướng dãn kỹ năng chương trình Tiếng Anh lớp 9

Bài gửi  admin on Sat Oct 30, 2010 7:32 am

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN

THỰCHIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, K NĂNGCỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG


MÔNTIẾNG ANH - LỚP 9

Lờigiới thiệu

Phầnthứ nhất:
GIỚITHIỆU CHUNG VỀ CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG


Phầnthứ hai:
HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA
CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9A. KHÁI QUÁT VỀ CÁC CHỦ ĐIỂM

Chươngtrình môn tiếng Anh trung học được xây dựng dựa vào quan điểm chủ điểm. Các chủđiểm giao tiếp được coi là cơ sở lựa chọn nội dung giao tiếp và các hoạt độnggiao tiếp, qua đó chi phối việc lựa chọn, sắp xếp nội dung ngữ liệu. Sáu chủ điểmxuyên suốt chương trình là:
1. Personal information
2.Education
3.Community
4.Nature
5. Recreation
6.People and places

B. KHÁI QUÁT VỀ MC ĐỘ CẦN ĐẠT

Hết lớp 9, học sinh có khả năngsử dụng những kiến thức tiếng Anh đã họctrong phạm vi chương trình để:

Nghe:

§ Nghe hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các đoạn độc thoại / hội thoại có độ dài khoảng 100-120 từ trong phạm vi các nội dung chủ điểm đã học trong chương trình.
§ Hiểu được các văn bản ở tốc độ tương đối chậm.

Nói:

§ Hỏi - đáp, miêu tả, kể, giải thích, trình bày, nhận xét, quan điểm cá nhân về các thông tin liên quan đến cá nhân, các hoạt động học tập, sinh hoạt hàng ngày.
§ Thực hiện một số chức năng giao tiếp cơ bản: nói hoạt động theo thói quen, đưa ra gợi ý, đưa ra cách thuyết phục,...

Đọc:

§ Đọc hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 150-180 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.
§ Hiểu các loại dấu chấm, ngắt câu và các thành tố liên kết trong văn bản đã học trong chương trình.

Viết:

Viết có gợi ý (theo mẫu ) đoạn văn có độ dài khoảng 80-100 từ về nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học hoặc để phục vụ các nhu cầu giao tiếp cá nhân và xã giao đơn giản như điền vào các phiếu cá nhân, viết tin nhắn, lời mời, viết thư cho bạn.

C. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
1. Trọngtâm kiến thức, kĩ năng
CHỦ ĐIỂM (Theme)1: You and me
UNIT 1
Topics:
Friends & Pen palsCompetencies :

Introducing people


Making and responding tointroduction
Skills:
Speaking
- Make and respond to introductions
Listening
Listen to monologues / dialogues within 130-150 wordsfor general or detailed information
Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or detailed information
Writing
Write an exposition of 80-100 wordsfrom picture and word cues
Grammar
Past simple: regular and irregular verbs
To talk about a past action or event thatis finished.
Past simple form of regular and irregular verbs in the past (adding –ed)
- Used to (review)
Past simple with wish
Vocabulary:
- Words to describe the geography of acountry:
climates, population, religions, languages, social customs, habits

UNIT 2
Topic: Clothing
Competences: Asking and responding to questions onpersonal preferences
Asking for andgiving information
Speaking
- Ask and respond to questions onpersonal reference
Speaking

Listening
Listento monologues / dialogues within 130-150words for general or detailed information

Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or detailed information

Writing
Write an argument letter with a frameusing suggested ideas or word cues

Languagefocus:
Presentperfect: to talk about an action or a state which began in the past andcontinues to the present.

The passive( review ): be + past participle
Vocabulary:
- Words about clothing: types/ styles,colours, fashions, material, designs

CHỦ ĐIỂM (Theme)2: Education
UNIT 3
Topic : Countryside
Competencies:Describing the countryside
Asking for and givinginformation about life and activities in the countryside.
Skills:
Speaking
- Ask for and give informationabout the geography
of one’s home country
- Describe directions / location

Listening
Listento monologues / dialogues within 130-150words for general or detailed information.
Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or detailed information

Writing
- Talk about a picnic to the country
Language focus:
Modals: could, would (review)
Prepositions of time
Adverb clause of result : so (to talkabout the result of an action)

Vocabulary:
- Words to describe the country/ atrip to the
country: natural landscapes, location, direction, outing activities

UNIT 4
Topic: Learning a foreign language
Competencies: Expressing opinions
Seeking information forlearning a foreign language.
Giving advice to someone.
Skills:
Speaking
- Ask for and give information aboutlanguage study /
language courses
- Express opinions / preferences
- Talk about methods of study

Listening
Listento monologues / dialogues within 100-120words for general or detailed information

Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or specific information

Writing
Write a letter of enquiry within 80-100words following a model and an outline given

Languagefocus:
- “if ” with modal verbs: must,have to, should, might, ought to
(to talk aboutconditions and results)
- direct and reported speech:statements and questions

Vocabulary:
- Words todescribe school settings, study, courses, school life
- Words to talk about language study:time-tables,
courses, subjects, ways of learning, learning
activities

CHỦ ĐIỂM (Theme)3: Community
UNIT5
Topic: the media
Competencies : Expressing agreement and disagreement
Asking for andgiving opinions
Skills:
Speaking
- Ask for and give opinions
- Express agreement and disagreement
- Talk about the development and theuse of the media, especially the Internet

Listening
Listen to monologues / dialogues within 130-150 wordsfor general or specific information
Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or detailed information

Writing
Write a passage within 80-100 words expressing opinionsbased on a model and guidelines given

Language focus:
Tag questions
Gerunds after someverbs: like doing, enjoy doing

Vocabulary:
- Words to talk about the media:history,
development, different uses
- Words to express opinions about themedia: like,
dislike, advantages, disadvantages

CHỦ ĐIỂM (Theme) 4: Nature
UNIT 6
Topic: The environment

Competencies : Expressing reasons
Persuading
Writing a lerter of complaint
Speaking
- Ask for and give reasons
- Persuade
- Talk about the problems ofenvironment pollution and solutions to the problems

Listening
Listento monologues / dialogues within 100-120words for general or detailed information

Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or detailed information

Writing
Write a letter of complaint within80-100 words based on frame and idea cues.
Language focus:
Adjectives andadverbs
Adverbclause of reason :
Adjective +that clause

Vocabulary:
Words to talk about the environmentaround
students' life: problems, conservation activities,
solutions, activities to protect the environment

UNIT 7
Topic: Saving energy
Competencies:
Making and responding to requests
Expressing opinions on saving energy
Preparing a simple speech

Skills:
Speaking
- Talk about the problems of energywaste and solutions to the problems
- Make and respond to suggestions

Listening
Listen to monologues / dialogues within 100-120 wordsfor general or detailed information

Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or detailed information

Writing
Write a passage or a speech within80-100 words based on frame and idea cues
Language focus:
Connectives:
and, but,so, or, therefore, however
Phrasal verbs:
turn off,turn on, look for, look after
Suggestions:
suggest +V-ing
suggest(that) + S + should
Vocabulary:
- Words totalk about energy waste problems
around students’ life and solutions to saveenergy

CHỦ ĐIỂM (Theme)5: Recreation

UNIT 8
Topic:
Celebrations& festivals
Competencies : Giving and responding tocomplements


Describing events
Expressingopinions
Writing aletter to a friend
Skills:
Speaking
- Give and respond to compliments
- Describe events
- Talk about popular celebrations in Viet Namand in
other countries
- Express opinions on different events

Listening
Listento monologues / dialogues within 130-150words for general or specific information

Reading
Read passages within 150-180 words forgeneral or detailed information

Writing
Write a letter to a pen pal within80-100 words based on outline and ideas cues given

Language focus:
- Relative clauses
- Adverb clause of concession
Vocabulary:
Words to talk about Celebrations & festivals

UNIT 9
Topic: NaturalDisasters
Competencies:
Expressing personalopinions
Making use ofrelative pronouns in adjective clauses
Inventing a simplestory on disasters and climate

Skills:
Speaking
-Make predictions
-Talk about the weather forecast
-Describe events

Listening
Listen to monologues / dialogues within 100-120 wordsfor general or specificinformation

Reading
Readpassages within 150-180 words for general or specific information
Writing
Writea story of 80-100 words based on picture / word cues or prompts

Language focus:
Relative pronouns: who, that, which
Relative clauses: defining and non-defining

Vocabulary:
-Words to talk about natural disasters:
earthquakes,tidal waves, typhoons, volcanoes,
tornadoes, snowstorms, …
-Words to talk about the weather forecast and
preparations for natural disasters

CHỦ ĐIỂM (Theme) 6: People and places
UNIT 10
Topics:
-Life on other planets
Competencies :
Talking about possibility
Seeking information
Skills:Speaking


-Talk about assumptions
-Talk about possibility
-Name and describe natural disasters

Listening
Listen to monologues /dialogues within 100-120 words for general or specific information

Reading
Readpassages within 150-180 words for general or specific information
Writing
Write a story an exposition within80-100 words based on picture / word cues or prompts
Language focus:


- Conditional sentences type 1
- Conditional sentences – type 2
- May & might for possibility

Vocabulary:
-Words to talk about life on other planets
- Words todescribe UFOs and other alien events
onthe Earth and other planets

2. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SGK TIẾNG ANH LỚP9

Unit 1. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
-Đọc lấy thông tin chính về một quốc gia.
- Tự giới thiệu bảnthân và đáp lại lời giới thiệu của người khác.
- Nghe chọn tranh đúngtheo nội dung bài.
-Viếtthư kể việc đi thăm họ hàng/bạn bè ở nơixa.

Ngôn ngữ :
- The simple past
- 'wish' with simple past
Từ vựng:
- Từ, cụm từ mô tả, nói về một địa danh, thành phố và kể lại một chuyến đi thăm một thànhphố/ địa danh:
be impressed by;
be devided into
be seperated by
be widely spoken
correspond; pray ; seem;depend on
mausoleum, temple, mosque, atmosphere,peaceful, busy, modern,
- Association of South East AsianNations (ASEAN)

Lưu ý:
Phần điều chỉnh yêu cầu cần đạt:
- Bài Read5: Với học sinh yếu, yêu cầu sau khi đọc điền được các thông tin về Malaysia (bàitập a). Học sinh khá, giỏi có thể dựa vào các ý đó để nói những nét chính về đấtnước Malaysia và Việt Nam.
-Bài Write 6: Với lớp học sinh yếu, G/v cung cấp từ gợi ý nhiều hơn ở phần chuẩnbị cho hoạt động viết như có dàn ý, cung cấp từ để học sinh có thể dễ dàng đặtcâu và nối câu theo dàn bài đã cho.


Unit 2. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc lấy thôngtin chính về trang phục (như chiếc 'ao dài' truyền thống của phụ nữ Việt Nam vàvề chiếc quần bò/jeans thông dụng).
- Hỏi và trả lời vềsở thích trang phục và nêu lí do.
- Nghe mô tả trangphục và chọn tranh phù hợp nội dung bài.
-Viếtvề quan điểm của bản thân về việc học sinh nên mặc đồng phục hay trang phục kháctrong nhà trường.

Ngôn ngữ :
- The present perfect
- The passive voice
Từ vựng:
- Từ chỉtrang phục:, T-shirt, suit, skirt, coat,jacket, nightclothes, pullover, school uniform, trousers, jeans,...
-Tính từ mô tả trang phục: casual, formal,short-sleeved, striped, faded, plain, traditional, pattern, unique, cotton,...
be made from, wear out, prefer,...
-Từ trình bày quan điểm, lập luận về một vấn đề:
In my opinion, I think....
Firstly,...
Secondly,...
Finnally, ...
Therefore, In conclusion, ...
Lưu ý:
Phần điều chỉnh yêu cầu cần đạt:
- Bài đọc 5:Với học sinh yếu, yêu cầu nắm được ý chính về trang phục quần Jeans: về chất liệu,độ bền, giá, thuận tiện khi làm việc, là mốt của thanh niên,...
- Bài viết6: Với học sinh yếu, dành nhiều thời gian đọc hiểu dàn ý bài viết và bài viết mẫua). Giáo viên hướng dẫn học sinh viết dàn ý chi tiết cho bài viết b). Học sinhviết câu và hoàn thành bài viết theo dàn ý đã xây dựng.
Phần tự học:
- Các bài tậptrong Language focus có thể chỉ làm 1/2 số lượng trên lớp, chọn câu điển hìnhhoặc khó để chữa chung số còn lại có thể cho về nhà thay bài tập làm ở nhà.

Unit 3. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc hiểu đoạnvăn về chuyến đi chơi về vùng nông thôn.
- Hỏi và trả lời cáccâu hỏi về làng quê dựa vào các câu hỏi gợi ý sau đó hỏi và nói về làng quê củabản thân.
- Nghe mô tả một làngquê và điền thông tin vào vị trí phù hợp trong bản đồ.
- Viết về một chuyếndã ngoại ở nông thôn dựa vào các từ gợi ý.

Ngôn ngữ :
- 'wish' +could
-Preposition of time
-Adverbial clauses of result

Từ vựng:
plow, join,reach, collect, pick up,...
countryside,picnic, buffalow, paddy fields, banyan tree, journey, maize, farmer, part-time,snack, ...
assoon as, so, ...

Lưu ý:
Phần điều chỉnhyêu cầu cần đạt:
Bài nghe 4 cóyêu cầu cao. Với đối tượng là học sinh yếu, giáo viên có thể điều chỉnh bài tâpnghe cho dễ hơn. Ví dụ : - Nghe điền một hoặc hai từ thiếu vào chỗ trống của lời trong Tapescript.

Unit 4. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc lấy thôngtin cụ thể về một khoá học.
-Đưa lời khuyên hoặc thuyết phục ai làm gì.
-Nghe chọn thông tin đúng/sai.
-Viết thư yêu cầu thông tin về mộtkhoá học dựa vào dàn bài gợi ý đã cho.

Ngôn ngữ :
-Conditional sentence type1
-If + modal verbs
-Reported speech
Từ vựng:
- examiner,oral examination, aspect, skill, course, candidate, scholarship, advertisement,details, request,...
-available, useful, well-qualified, beginner/intermediate/advanced,formal/informal,...
-work for, attend, improve, award, persuate, experience, offer, supply, ...
Lưu ý:
Phần điều chỉnhyêu cầu cần đạt:
-Bài nghe 4. Với học sinh yếu, g/v làmhoạt động Pre-listening dẫn dắt giải thích từ và đoán về nội dung bài nghe nhiềuhơn.
-Bài viết: Học sinh trung bình yếu: chỉ yêu cầu: đọc hiểu bài mẫu a) và gạch dướiđược cấu trúc/thành phần của thư yêu cầu. Bài viết b) dành cho học sinh khá giỏi.

Unit 5. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc lấy thôngtin về các phương tiện thông tin đại chúng và về những tiện ích của mạnginternet trong cuộc sống ngày nay.
- Hỏi, trả lời về chươngtrình TV yêu thích và trình bày ý kiến của bản thân về một vấn đề nào đó.
- Nghe điền thông tinvề lich sử ra đời của các phương tiện thông tin đại chúng.
- Viết về những tiệních của mạng internet.

Ngôn ngữ :
- Questiontag
-Gerund after some verbs

Từ vựng:
-invent, shout, appear, guess, respond, communicate, deny, get access to,explore, surf,...
-media, variety, channel, documentary, telegraph, journalism, means, benefit,website, force, ...
-interractive, convinient, violent, major, time-consuming, informative,electronic,...
Lưu ý:
Phần điều chỉnhyêu cầu cần đạt:
- BàiWriting 6: với học sinh yếu, g/v gợi ý để h/s lấy được thông tin hoặc dẫn dắt đểh/s tìm ý phát triển 3 câu chính của bài viết. Tuy nhiên để viét thành đoạn vănvới những ý đã cho cũng rất khó với h/s, do đó g/v có thể cung cấp nhiều từ hơnđể h/s có thể đặt thành câu và nối các câu tạo thành bài viết. Nói cách khác làgiáo viên cung cấp nhiều từ gợi ý hơncho bài viết này.

Unit 6. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc lấy thôngtin về làm sạch môi trường, đọc hiểu bài thơ về môi trường.
-Thuyết phục người đối thoại thực hiện hành động nào đó nhằm bảo vệ môi trường.
-Nghe nói về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.
-Viết thư phàn nàn theo những gợi ý đã cho.

Ngôn ngữ :
- Adverbsand adjectives
-Adverb clauses of reason
-Adjective + that clause
-Conditional sentence type 1.

Từ vựng:
-deforestation,garbage dump, pesticides, regulation, sewage, foam, woods,...
-spray, wrap, dissolve, recycle, reuse, harm, pump, drop, litter, end-up, spoil,float,...
-disappointed,raw, guilty, delibrate, silly, ...
Lưu ý:
Phần điều chỉnhyêu cầu cần đạt:
-Bài nghe 4 với học sinh yếu có thể điều chỉnh cho nghe và điền từ thiếu vào chỗtrống hoặc nghe và xác định một số từ có trong bài nghe.
- BàiWriting 6: Với học sinh yếu, g/v có thể cho học sinh đọc kĩ phần bài mẫu a) saukhi đã sắp xếp đúng thứ tự của bức thư phàn nàn về việc vứt rác bừa làm ô nhiễmmôi trường. Phần b): G/v cho thêm gọi ý từ của các câu trong bức thư để họcsinh tạo câu theo các từ gợi ý.
Phần tự học:
- Languagefocus 1.Unit 7. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc hộithoại về chủ đề tiết kiệm năng lượng, đọc hiểu một đoạn văn ngắn để xác định nộidung chính và trả lời các câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu bài.
-Nêu gợi ý, đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng và đáp lại (tán thành hoặc phảnđối) các đề xuất, gợi ý.
-Nghe thông tin về năng lượng mặt trời, xác định thông tin đúng/sai.
-Soạn thảo một bài diễn văn đơn giản theo từ và cấu trúc của dàn bài gợi ý.

Ngôn ngữ :
-Connectives: and, but, becáue, or, so, therefore, however
-Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on,
-Make suggestions: suggest+verb-ing, suggest (that) + S +should
Từ vựng:
-reduce, suggest, drip, turn off, provide, save, replace, label, conserve,collect, ...
-plumber, crack, pipe, shower, faucet, power, resource, consumer, innovation,appliance, efficiency,...
-recent, enormous, solar, nuclear, ordinary, ultimately, solid ,...

Unit 8. Tổng số 5 tiết
Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc đoạn vănnói về ngày lễ cuả một số nước và xác định thông tin cụ thể trong bài.
-Đưa lời khen và đáp lại lời khen
-Nghe bài hát 'Auld Lang Syne' và điền thông tin vào chỗ trống.
-Viết thư cho bạn chia sẻ quan điểm là cần có một ngày lễ dành cho cha và một ngàylễ dành cho mẹ ở Việt Nam.

Ngôn ngữ :
- Relativeclause
-Adverb clause of concession
Từ vựng:
- occur,decorate, live apart, be together, lose heart, distinguish, celebrate, crowd,nominate, congratulate, enhance, ...
-Lunar New Year, festival, slavery, parade, complement, parade, occasion, tear,hug, gift, ...
-effective, ancient, sticky, generous,....
-though, even though, although
Lưu ý:
Phần điều chỉnhyêu cầu cần đạt:
-Bài Writing 6: Với học sinh trung bình, có thể điều chỉnh bài tập này theo cáchcho đặt câu dựa vào các từ gợi ý.

Unit 9. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc hộithoại, đoạn văn về các thảm hoạ thiên nhiên và làm các bài tập xác định thôngtin đúng/sai, hoàn thành các câu theo nội dung của bài đọc.
-Đưa ra các gợi ý, đề xuất về những việc nên làm để chuẩn bị khi sắp có bão nhiệtđới.
-Nghe về cách sống ở những khu vực có động đất và sử dụng thông tin điền vào bảng.
-Viết hoàn thành câu truyện theo tranh và từ gợi ý.

Ngôn ngữ :
- Relativepronouns
Từ vựng:
- turn up,expect, trust, laugh, can, tie, blow, damage, fall down, place, block, check,colapse, hit, predict, erupt, pass,lift, shine,...
-forcast, thunderstorm, coast, highland, delta, candle, ladder, rope, typhoon,roof, earthquake, tidal, eruption, funnel, tornado, ...
servere, heavy, tropical ....

Lưu ý:
Phần điều chỉnhyêu cầu cần đạt:
-Bài nghe 4: với học sinh yếu, giáo viên lấy phần Tapscript thiết kế bài tập chohọc sinh nghe và điền từ thiếu vào chỗtrống.

- Bài đọc 5: có chủ đềkhó, giáo viên cung cấp từ mới để giúp việc đọc hiểu, không đặt yêu cầu kiểmtra, đánh giá.

Unit 10. Tổng số 5 tiết

Mục tiêu: Học sinh có thể:
- Đọc lấy thôngtin về chuyến du hành trên vũ trụ.
-Hỏi và nêu phỏng đoán về sự tồn tại của các vật trên vũ trụ và trên hành tinhkhác.
-Nghe mô tả về đời sống trên mặt trăng và nắm thông tin chính.
-Viết giải thích và lập luận đưa dẫn chứng về sự tồn tại của UFOs.
Ngôn ngữ :
- Modals:may, might,
-Conditional type 1 and 2
Từ vựng:
- object,strange, spacecraft, planet, alien, evidence, step, minarel,
-exit, capture, examine, mistake,not, describe, orbit, disappear,
-impossible, another, plate-like, sparkling, as well as, aboard
Lưu ý:
Phần điều chỉnhyêu cầu cần đạt:
- Bài nghe 4dài và khó với học sinh trung bình yếu, giáo viên có thể điều chỉnh yêu cầu thấphơn như nghe điền từ thiếu vào chỗ trống.
-Bài Write 6: có thể điều chỉnh bài viết cho dễ hơn với học sinh trung bình, vídụ như : Hãy tưởng tượng tình huống em đựơc mời đi du lịch trên vũ trụ, dựa vàobài Read 5, viết về việc em sẽ phải chuẩn bị gì cho chuyến đi.


admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết