Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Qui định chuẩn nghề nghiệp THCS

Go down

Qui định chuẩn nghề nghiệp THCS

Bài gửi  admin on Sat Oct 30, 2010 7:21 am


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnhphúc
–––––––––––––––––––––––––
QUY ĐỊNH
Chuẩn nghề nghiệp giáoviên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông
(Ban hành kèm theo Thôngtư số 30 /2009 /TT-BGDĐT
ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo)Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáoviên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (sau đây gọi chung là giáoviên trung học) bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; đánh giá,xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp (sau đây gọi tắtlà Chuẩn).
2. Quy định này áp dụng đối với giáoviên trung học giảng dạy tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thôngvà trường phổ thông có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáoviên trung học
1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống,năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức vànâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm phục vụ công tác xâydựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ giáo viên trunghọc.
3. Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáoviên trung học.
4. Làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất và thực hiện chế độ chính sáchđối với giáo viên trung học; cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác.
Điều 3. Trong văn bản này các từ ngữ dưới đây được hiểunhư sau :
1. Chuẩnnghề nghiệp giáo viên trung học làhệ thống các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên trung học về phẩm chất chính trị,đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Tiêuchuẩn là quy định về những nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực củachuẩn.
3. Tiêuchí là yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một nội dung cụ thể của mỗi tiêuchuẩn.
4. Minhchứng là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhânchứng) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức độ đạt đượccủa tiêu chí.
Chuẩn gồm6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí.

Chương II
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁOVIÊN TRUNG HỌC
Điều 4.Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
1. Tiêuchí 1. Phẩm chất chính trị
Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hànhđường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham giacác hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân.
2. Tiêuchí 2. Đạo đức nghề nghiệp
Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quychế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm;giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, làtấm gương tốt cho học sinh.
3. Tiêuchí 3. Ứng xử với học sinh
Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắcphục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt.
4. Tiêuchí 4. Ứng xử với đồng nghiệp
Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thểtốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục.
5. Tiêuchí 5. Lối sống, tác phong
Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trườnggiáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học.
Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môitrường giáo dục
1. Tiêuchí 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục
Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặcđiểm của học sinh, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục.
2. Tiêuchí 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục
Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin về điều kiện giáo dục trong nhàtrường và tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương, sử dụngcác thông tin thu được vào dạy học, giáo dục.
Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
1. Tiêuchí 8. Xây dựng kế hoạch dạy học
Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dụcthể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù mônhọc, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạtđộng dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.
2. Tiêuchí 9. Đảm bảo kiến thức môn học
Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống,vận dụng hợp lý các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại, thựctiễn.
3. Tiêuchí 10. Đảm bảo chương trình môn học
Thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu vềthái độ được quy định trong chương trình môn học.
4. Tiêuchí 11. Vận dụng các phương pháp dạy học
Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủđộng và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học và tư duy của họcsinh.
5. Tiêuchí 12. Sử dụng các phương tiện dạy học
Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học.
6. Tiêuchí 13. Xây dựng môi trường học tập
Tạo dựng môi trường học tập: dân chủ, thân thiện, hợp tác, cộng tác, thuậnlợi, an toàn và lành mạnh.
7. Tiêuchí 14. Quản lý hồ sơ dạy học
Xây dựng, bảo quản, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định.
8. Tiêuchí 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm yêu cầu chính xác,toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giácủa học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy vàhọc.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4:Năng lực giáo dục
1. Tiêuchí 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
Kế hoạch các hoạt động giáo dục được xây dựng thể hiện rõ mục tiêu, nộidung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh,phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tácvới các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
2. Tiêuchí 17. Giáo dục qua môn học
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ thông qua việcgiảng dạy môn học và tích hợp các nội dung giáo dục khác trong các hoạt độngchính khoá và ngoại khoá theo kế hoạch đã xây dựng.
3. Tiêuchí 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động giáodục theo kế hoạch đã xây dựng.
4. Tiêuchí 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng như: lao độngcông ích, hoạt động xã hội... theo kế hoạch đã xây dựng.
5. Tiêu chí 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chứcgiáo dục
Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổchức giáo dục học sinh vào tình huống sư phạm cụ thể, phù hợp đối tượng và môitrường giáo dục, đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra.
6. Tiêuchí 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh một cách chính xác, kháchquan, công bằng và có tác dụng thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên của học sinh.
Điều 8. Tiêu chuẩn 5:Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
1. Tiêuchí 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rènluyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộngđồng phát triển nhà trường.
2. Tiêuchí 23. Tham gia hoạt động chính trị, xã hội
Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằmphát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
Điều 9. Tiêu chuẩn 6:Năng lực phát triển nghề nghiệp
1. Tiêuchí 24. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện
Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyênmôn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học và giáo dục.
2. Tiêuchí 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục
Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt độngnghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong giáo dục.

Chương III
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN
Điều 10. Yêu cầu của việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn
1. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn phải đảm bảo tínhtrung thực, khách quan, toàn diện, khoa học, dân chủ và công bằng; phản ánhđúng phẩm chất, năng lực dạy học và giáo dục của giáo viên trong điều kiện cụthể của nhà trường, địa phương.
2. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn phải căn cứ vào kết quả đạtđược thông qua các minh chứng phù hợp với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩnđược quy định tại Chương II của văn bản này.
Điều 11. Phương pháp đánh giá, xếp loại giáoviên
1. Việc đánh giá giáo viên phải căn cứ vào các kết quả đạt được thông quaxem xét các minh chứng, cho điểm từng tiêu chí, tính theo thang điểm 4, là sốnguyên; nếu có tiêu chí chưa đạt 1 điểm thìkhông cho điểm.
Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100.
2. Việc xếp loại giáo viên phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt đượctheo từng tiêu chí, thực hiện như sau:
a) Đạt chuẩn :
- Loại xuất sắc: Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phảicó ít nhất 15 tiêu chí đạt 4 điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
- Loại khá: Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ítnhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
- Loại trung bình: Tất cả các tiêu chí đều đạt từ 1 điểm trở lên nhưngkhông xếp được ở các mức cao hơn.
b) Chưa đạt chuẩn - loại kém: Tổng sốđiểm dưới 25 hoặc từ25 điểm trở lênnhưng có tiêu chí không được cho điểm.
Điều 12. Quy trình đánh giá, xếp loại
Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn được tiến hành trình tựtheo các bước:
Bước 1: Giáo viên tự đánh giá, xếp loại (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 1);
Bước 2: Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại (theo mẫu phiếu tại Phụ lục 2 và3);
Bước 3: Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại giáo viên (theo mẫu phiếu tại Phụlục 4); kết quả được thông báo cho giáo viên, tổ chuyên môn và báo cáo lên cơquan quản lý cấp trên trực tiếp.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Thực hiện đánh giá, xếp loại giáo viên
1. Đánh giá, xếp loại giáo viên được thực hiệnhằng năm vào cuối năm học.
2. Đối với giáo viên trường công lập, ngoài việcđánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn còn phải thực hiện đánh giá, xếp loạitheo các quy định hiện hành.
Điều 14. Trách nhiệm của các nhà trường, địa phương vàbộ ngành liên quan
1. Các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổthông có nhiều cấp học tổ chức đánh giá, xếp loại từng giáo viên trung họctheo quy định của Thông tư này; lưu hồ sơ và báo cáo kết quả thực hiện về các cơquan quản lý cấp trên trực tiếp.
2. Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo, kiểm traviệc thực hiện Thông tư này đối với các trường trung học cơ sở, trường phổthông có hai cấp học tiểu học và trung học cơ sở; báo cáo các kết quả cho ủyban nhân dân cấp huyện và sở giáo dục và đào tạo.
3. Sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, kiểm tra việcthực hiện Thông tư này đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thôngcó nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông; báo cáo các kết quả choủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý các trườngcó cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông chỉ đạo, hướng dẫn tổ chứcthực hiện Thông tư này và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên trunghọc về Bộ Giáo dục và Đào tạo./.


KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Vinh Hiển

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết