Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Qui chế thực hiện dân chủ cơ sở của trường THCS Thị Trấn Thạnh Phú

Go down

Qui chế thực hiện dân chủ cơ sở của trường THCS Thị Trấn Thạnh Phú

Bài gửi  admin on Thu Oct 21, 2010 8:15 pm

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TT THẠNH PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thạnh Phú, ngày 01 tháng 11 năm 2009

QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ÐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
-------------------------
Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QÐ-THCS
Ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Trường THCS TT Thạnh Phú

Chương I
NHỮNG QUI ÐỊNH CHUNG

Ðiều 1. Mục đích việc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1.Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục qui định theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động của nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện; đảm bảo cho công dân, cơ quan, tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân.
2.Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ cán bộ, công chức trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp - với đường lối, chủ trương của Ðảng và Luật pháp của Nhà nước.
Ðiều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1. Mở rộng dân chủ đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Ðảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các Đoàn thể trong nhà trường.
2.Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương nhà trường.
3. Xử lý nghiệm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
Chương II
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG.

Ðiều 3. Hiệu trưởng là người do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:
1.Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
2.Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học trong Quy chế này.
3.Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của hiệu trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của hiệu trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo lên cấp trên.
4.Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ như họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ, công chức hành năm.
5.Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, người học.
6. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống tham nhũng biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác.
7.Thực hiện nghiệm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
8. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.
9. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
10. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, công chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước.
Ðiều 4. Những việc hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định:
1.Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.
2.Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.
3.Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.
4.Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ, sản xuất của nhà trường.
5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.
6. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.
MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.

Ðiều 5. Nhà giáo, cán bộ, công chức trong nhà trường có trách nhiệm
1.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.
2.Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Ðiều 4 Quy chế này.
3.Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.
4.Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, công chức; Luật chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
5.Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức; tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường .
Ðiều 6. Những việc nhà giáo, cán bộ, công chức được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:
1.Những chủ trương , chính sách, chế độ của Ðảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.
2.Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
3.Việc giải quyếtđđơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
4.Công khai các khoản đóng góp của người học, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
5.Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, công chức, cho người học.
6.Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
7.Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.
8.Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.
MỤC 3. NHỮNG VIỆC NGƯỜI HỌC ÐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN.

Ðiều 7. Những việc người học được biết.
Người học phải được biết những nội dung sau đây:
1.Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Ngành và những quy định của nhà trường đối với người học.
2.Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm.
3.Những thông tin liên quan đến học tập, rèn luỵên, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.
4.Chủ trương, kế hoạch tổ chức cho người học gia nhập các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.
Ðiều 8. Những việc người học đựơc tham gia ý kiến.
1.Nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến người học.
2.Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến người học.
3.Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi học tập của người học.
MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.
Ðiều 9. Trách nhiệm của nhà trường .
Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:
1.Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ, công chức trong nhà trường.
2.Thông báo công khai những qui định về tuyển sinh, nội quy, quy chế học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.
3. Ðịnh kỳ ít nhất trong một năm học có 3 lần (đầu năm học, giữa năm học, cuối năm học ), tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của người học để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của người học, thông báo kết quả học tập rèn luyện của người học.
4.Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ của người học để phản ánh cho hiệu trưởng.
5.Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước đối với người học, nhà giáo, cán bộ, công chức cán bộ trong nhà trường.
6.Ðặt hòm thư góp ý hoặc các hình thức góp ý khác để các nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
7. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Luật định.
MỤC 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ÐƠN VỊ,
CÁC ÐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG.

Ðiều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trong bộ máy quản lý của nhà trường.
Tổ chuyên môn, nghiệp vụ là người đại diện cho đơn vị có trách nhiệm:
1.Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của Quy chế này.
2.Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị.
3.Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong tổ, giữa các tổ với nhau và giữa tổ với nhà trường; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, những quy định của Luật Giáo dục, điều lệ nhà trường.
Ðiều 11. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.
Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1.Phối hợp với nhà trường rtong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
2.Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
3.Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Ðiều 12. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và ban đại diện cha, mẹ học sinh trong trường
1.Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữ nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.
1.2. Vận động các bậc cha, mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội giáo dục ở địa phương.
2.Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
Chương III
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ÐỊA PHƯƠNG

Ðiều 13. Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên.
1.Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.
2.Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.
3.Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình đối với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.
Ðiều 14. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương.
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của người học.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Chi bộ (để b/c);
- Công đoàn chi đoàn (để phối hợp);
- Ban đại diên Hội CMHS (để phối hợp);
- Hội đồng SP (để biết);
- Lưu: VT.
NGUYỄN QUỐC NAM

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết