Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Thống kê lượt truy cập

Chỉ thị 09/CT-UB của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011

Go down

Chỉ thị 09/CT-UB của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011

Bài gửi  admin on Thu Sep 23, 2010 6:39 pm

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/CT-UBND Bến Tre, ngày 04 tháng 8 năm 2010

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011


Năm học 2009-2010, ngành giáo dục và ñào tạo tỉnh nhà ñã ñạt ñược nhiều
thành quả quan trọng: quy mô và mạng lưới trường lớp tiếp tục mở rộng; giữ vững
ñược thành quả phổ cập giáo dục tiểu học ñúng ñộ tuổi và phổ cập trung học cơ sở;
chất lượng, hiệu quả giáo dục và ñào tạo ñược củng cố và nâng cao; tỷ lệ học sinh bỏ
học, lưu ban ñược kéo giảm; học sinh giỏi cấp quốc gia và khu vực tăng lên; công tác
quản lý tiếp tục ñược ñổi mới; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
có chuyển biến rõ nét. ðội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ñược tiếp tục bổ sung, nâng
chất; cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học ñược tăng cường. Công tác xã hội hoá
giáo dục và ñào tạo tiếp tục phát triển... Tuy nhiên, trong năm học qua ngành giáo dục
và ñào tạo tỉnh nhà còn một số hạn chế: chất lượng giáo dục chuyển biến chưa ñồng
ñều giữa các trường ở cùng một khu vực; công tác xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia
còn gặp nhiều khó khăn; kết quả thực hiện các cuộc vận ñộng lớn và các phong trào thi
ñua trong ngành còn một số mặt hạn chế; ñội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu và chưa ñồng
bộ, nhất là ở giáo dục mầm non.
Năm học 2010-2011, với chủ ñề “Năm học tiếp tục ñổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, ngành giáo dục và ñào tạo tỉnh nhà cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau ñây:
1. Các nhiệm vụ trọng tâm ñối với ngành giáo dục và ñào tạo:
a) Quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 242-TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII); ngành giáo dục và ñào tạo tỉnh nhà phấn ñấu giữ vững thành quả ñạt ñược về quy mô phát triển, phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và ñào tạo, ñồng thời triển khai tốt các ñề án, quy ñịnh của Chính phủ như: ðề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; ðề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; ðề án phát triển hệ thống trường chuyên; Quy ñịnh về thu, chi học phí mới.
b) Tiếp tục thực hiện ñi vào chiều sâu cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, cuộc vận ñộng “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương ñạo ñức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi ñua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và quy ñịnh về ñạo ñức nhà giáo.Số 30 - 16-8-2010 CÔNG BÁO 33
c) Tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới trường lớp theo hướng ña dạng hoá, xã hội hoá và chuẩn hoá; ñầu tư xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia, trường học 2 buổi/ngày, tăng số lượng học sinh bán trú ở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.
Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục mầm non mới, ñổi mới phương pháp dạy, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; tập trung củng cố các trường mầm non bán công mới chuyển sang công lập và tăng cường quản lý các trường mầm non tư thục.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông, nhất là ở cấp trung học cơ
sở; khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo của học sinh; ñổi mới phương pháp
giảng dạy phù hợp với từng ñối tượng học sinh; triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức,
kỹ năng kết hợp với sách giáo khoa; tăng cường bồi dưỡng học sinh yếu kém; tiếp tục kéo
giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban; nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học. Tổ chức giáo
dục, chăm sóc tốt học sinh khuyết tật. Ngăn chặn bạo lực học ñường và tình trạng học sinh
chơi game online bạo lực. Coi trọng giáo dục ñạo ñức, giáo dục truyền thống và rèn luyện
kỹ năng sống cho học sinh. ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ñổi mới
phương pháp giảng dạy.
Tư vấn, tạo ñiều kiện khuyến khích học sinh ñi du học. Tăng cường công tác hướng nghiệp, phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổng kết việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường ñạt chuẩn quốc gia giai ñoạn 2006-2010.
Tiếp tục củng cố phát triển mở rộng các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng ñồng; tổ chức học tập theo nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp. Tổng kết 5 năm thực hiện ðề án xây dựng xã hội học tập. Quản lý tốt các cơ sở dạy ngoại ngữ, tin học, nhất là việc thực hiện chương trình và chất lượng giảng dạy.
Các trường cao ñẳng, trung cấp chuyên nghiệp mở rộng và ña dạng hoá các hình thức ñào tạo; thực hiện tốt ñào tạo theo nhu cầu xã hội và ñặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng ñầu ra.
Tiếp tục xúc tiến thành lập trường ñại học và phân hiệu Trường Cao ñẳng Cao Thắng tại tỉnh.
d) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giáo dục và ñào tạo của Uỷ ban
nhân dân các huyện, thành phố; nâng cao hiệu quả phối hợp của các ngành chức năng và
các ñoàn thể với ngành giáo dục và ñào tạo và chú trọng công tác phối hợp giữa gia ñình,
nhà trường và xã hội. Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục giai ñoạn 2011- 2015.
Tiếp tục ñổi mới công tác quản lý trong ngành giáo dục và ñào tạo, thực hiện cải cách hành chính; triển khai tin học hoá ở các cấp quản lý giáo dục; thành lập Website cho các phòng giáo dục và ñào tạo, các trường có ñiều kiện, tạo chuyển biến rõ nét công tác thông tin về giáo dục và ñào tạo cho xã hội. Rút kinh nghiệm, thực hiện tốt tự chủ về tổ chức và tự chủ về tài chính ở các cơ sở giáo dục và ñào tạo.34 CÔNG BÁO Số 30 - 16-8-2010
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế. Triển khai tốt công tác kiểm ñịnh chất lượng giáo dục. Nghiêm túc rút kinh nghiệm về kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm học trước ñể triển khai ñồng bộ các giải pháp khắc phục.
Tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Phát triển phong trào thi ñua rộng khắp trong ngành; coi trọng xây dựng và nhân ñiển hình tiên tiến, phổ biến các ñề tài nghiên cứu, các sáng kiến, kinh nghiệm có giá trị và xây dựng các danh hiệu thi ñua cấp cao.
Phát huy thành quả công tác xã hội hoá giáo dục, hỗ trợ kịp thời những học sinh có nguy cơ bỏ học hoặc không có ñiều kiện ñi học. Vận ñộng các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ nguồn lực ñầu tư cho giáo dục và ñào tạo.
e) Triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở các cấp học, ngành học ñã ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành. Tiếp tục sắp xếp, bổ sung ñội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ñủ về số lượng, ñồng bộ về cơ cấu và chất lượng, ñảm bảo thực hiện tốt yêu cầu của nhiệm vụ mới. Kiên quyết sắp xếp lại cán bộ quản lý ở các trường có chất lượng và hiệu quả giáo dục yếu kém kéo dài.
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương ðảng về xây dựng, nâng cao chất lượng ñội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai ñoạn 2005-2010. Triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên giai ñoạn 2010-2015.
ðẩy nhanh tiến ñộ triển khai ðề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ
cho giáo viên giai ñoạn 2008-2012; hoàn thành sớm thủ tục xây dựng các trường ñã có
chủ trương ñầu tư xây dựng thuộc chương trình ñảm bảo chất lượng trường học (SEQAP);
giải ngân kịp thời các nguồn vốn ñược phân bổ. Hoàn thành chương trình xây dựng nhà vệ
sinh trường học và khởi công xây dựng mới Trường Trung học phổ thông chuyên Bến Tre
trong năm 2010.
Quản lý và sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị và thư viện trường học và tu bổ, sửa chữa kịp thời trường sở. Giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng trường xanh, sạch, ñẹp và an toàn.
2. Tổ chức thực hiện:
a) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ ñạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị này ở ñịa phương mình. Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội ñồng giáo dục các cấp tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục phát triển.Số 30 - 16-8-2010 CÔNG BÁO 35
b) ðề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể tỉnh phổ biến Chỉ thị này trong toàn hệ thống chính trị và ñến các tầng lớp nhân dân ñể thực hiện.
c) Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và ðào tạo tổ chức
quán triệt và hướng dẫn cụ thể từng nhiệm vụ ñược nêu trong Chỉ thị này ñến tất cả
cán bộ, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành ñể thực hiện. ðịnh kỳ hàng tháng
báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

admin
Admin

Tổng số bài gửi : 432
Join date : 08/09/2009
Age : 38
Đến từ : Thạnh Phú, Bến Tre

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranthanhphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết